Obchodní podmínky
1. Při uplatnění reklamace ze strany zákazníka, je povinost písemně přeložit:

  • reklamační zápis, tj. písemné vyjádření o rozsahu škody
  • doklad o koupi zboží
  • reklamované zboží

2. Pokud se jedná o reklamaci v dodavatelském řetězci, tak je nutné předložit:

  • doklad o koupi, resp. záruční list od konečného zákazníka
  • zápis o reklamaci s konečným zákazníkem
     

3. V případě reklamace zboží po 6 měsících od jeho zakoupení předložit:

  • doklad, kterým spotřebitel prokáže, že vada nevznikla jeho zaviněním, ani běžným opotřebováním výrobku
     

4. Všeobecná záruční doba na nový výrobek je 24 měsíců, na opravu 6 měsíců

5. Záruční doba začíná plynout od převzetí věci kupujícím.

6. Pokud jde o vadu zboží, kterou je možno odstranit, prodávající má právo vadu odstranit. Prodávající může vždy na místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající.

7. Kupující se může domáhat výměny věci jen tehdy, pokud jde o věc, která nebyla ještě použitá.

8. Právo na výměnu věci vznikne kupujícímu jen tehdy, pokud nemůže věc pro neodstranitelnou vadu řádně užívat. V opačném případě má kupující právo jen na slevu z ceny.

9. Práva za zodpovědnost za vady nemožno uplatňovat z jakýchkoliv vad, ale jen z takových vad, které jsou objektivní, tj. že vada brání užívání věci a věc není možné bez odstranění vady užívat.

10. Právo ze zodpovědnsti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupená.

11. Právo ze zodpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniká, pokud se neuplatnila v záruční době.

12. Záruka se netýká kazů způsobených běžným opotřebováním, stárnutím materiálu a poškození, které byli způsobeny neodborným a neopatrným zacházením, popřípadě neodbornou montáží.

13. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikli nedodržováním pokynů pro údržbu a čištění zboží, také mechanické poškození.

14. Záruka se nevztahuje na neodborný technologický postup při šití potahových látek, jako i nevhodnost dané potahové látky na daný typ sedačky apod.

15. Nárok na uplatnění záruky zaniká pokud se zboží poškodilo při převozu. Tyto škody, je potřeba řešit s přepravcem při přebírání zboží.

16. Při reklamaci zboží prodávající požaduje vrácení reklamovaného zboží do sídla firmy prodávajícího.

17. V případě reklamace zboží nedojde mezi prodávajícím a kupujícím ke shodě po oprávněnosti reklamace, je kupující povinný nést důkazné břemeno, tj.odborným posudkem (vyjádřením)prokázat vadu zboží. Náklady souvisící s vyhotovením posudku hradí kupující.

18. Prodávající nezodpovídá za následní škodu, která kupujícímu vznikla v souvislosti s montáží vadného zboží (náklady na šití, montáž apod.)

19. Reklamované zboží kupující vrátí prodávajícímu v nepoškozeném stavu, tj. nepostříhaný, nesešitý apod.